Мои Доктори
Барај

Интернисти во Скопје

67 Доктори
Наташа Башуровска Маринческа
Интерна медицина
ПЗУ ЗЕГИН ИНТЕР-МЕДИКА
Закажи
Весна Здравковска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствена станица - Железара
Закажи
Христинка Шалтановска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствена станица - Железара
Закажи
Викторија Димитрова Чагановиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Драчево
Закажи
Маја Јажева Давчевска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Драчево
Закажи
Даниела Блажевска-Тасеска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Чаир
Закажи
Билјана Петреска Зовиќ
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Тереза Пашоска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Ѓорче Петров
Закажи
Јасна Двојакова
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Железничар
Закажи
Билјана Филиповска Шимиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Букурешт
Закажи