Мои Доктори

Интернисти во Скопје - Страна 3

67 Доктори
Наташа Башуровска Маринческа
Интерна медицина
ПЗУ ЗЕГИН ИНТЕР-МЕДИКА
Закажи
Александар Ќовкаровски
Интерна медицина
ЈЗУ Воено медицински центар - МО
Закажи
Миланчо Пејов
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Јане Сандански
Закажи
Весна Здравковска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствена станица - Железара
Закажи
Даниела Блажевска-Тасеска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Чаир
Закажи
Весна Тодороска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Јане Сандански
Закажи
Милка Николовска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Бит Пазар
Закажи
Снежана Милевска Пенчиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Ченто
Закажи
Викторија Димитрова Чагановиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Драчево
Закажи
Андријана Гацовска
Интерна медицина
ПЗУ ВАСИЛЕВА КАРДИО
Закажи