Мои Доктори

Интернисти во Скопје - Страна 4

67 Доктори
Даниела Блажевска-Тасеска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Чаир
Закажи
Љопче Секованиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника МВР
Закажи
Моника Лазаровска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Букурешт
Закажи
Бесим Алиу
Интерна медицина
ПЗУ ИНТЕРНА
Закажи
Лидија Ристовска
Интерна медицина
ПЗУ АСКЛЕПИОС
Закажи
Андријана Гацовска
Интерна медицина
ПЗУ ВАСИЛЕВА КАРДИО
Закажи
Катица Костовска
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Ченто
Закажи
Билјана Петреска Зовиќ
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Жарко Јанковски
Интерна медицина
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА - ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
Закажи
Марија Сековска
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи