Мои Доктори

Интернисти во Скопје - Страна 7

67 Доктори
Дежурна Амбуланта За Интерна Медицина 1
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Букурешт
Закажи
Дежурна Амбуланта За Интерна Медицина 2
Интерна медицина
ЈЗУ Здравствен дом - Скопје - Поликлиника Букурешт
Закажи
Иса Муча
Интерна медицина
ЈЗУ УК за Токсикологија
Закажи
Субституциона Терапија - Б
Интерна медицина
ЈЗУ УК за Токсикологија
Закажи
Соња Момчиловиќ
Интерна медицина
ЈЗУ Институт по Белодробни заболувања кај децата - Козле
Закажи
Палијативна Амбуланта
Интерна медицина
ЈЗУ СБ за геријатриска и палијативна медицина - „13 Ноември“
Закажи
Блерим Беџети
Интерна медицина
ЈЗУ УК за Нефрологија
Закажи